Generelle vilkår og betingelser

1. DEFINISJONER
"Avtale": avtalen mellom EasySIGN og kunde for kjøp og levering av produkter via EasySIGN Nettbutikk.
"Kunde": den fysiske personen eller juridiske enheten som EasySIGN har inngått avtalen med eller som besøker EasySIGN Nettbutikk forutsatt at en fysisk person aldri vil opptre i en forbruker.
“EasySIGN”: EasySIGN BV, etablert kl Melkweg 5, (5527CZ) Hapert, Nederland, med handelsregisternummer 17186197.
“EasySIGN Nettbutikk”: den digitale butikken der EasySIGN selger produktene.
"Generelle vilkår og betingelser": disse generelle vilkårene.
“Link”:  en indikasjon på en webside som gir en kobling til en annen webside.
"Åndsverk": alle rettigheter til åndsverk, inkludert alle relaterte rettigheter som opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter, designrettigheter, handelsnavnrettigheter, databaserettigheter og naborettigheter.
“partene”: EasySIGN og kunde i fellesskap.
"Produkter": programvare, support, opplæring og alle andre produkter eller tjenester som tilbys av EasySIGN via EasySIGN Nettbutikk.
2. anvendelighet
2.1. Disse generelle vilkårene er gjeldende for alle tilbud som gis i EasySIGN Nettbutikk og for enhver avtale som følger av EasySIGN Nettbutikk mellom EasySIGN og Kunden.
2.2. I tilfelle en eller flere bestemmelser i avtalen og / eller disse generelle vilkårene skal tolkes som ulovlige av en kompetent domstol, skal de gjenværende bestemmelsene i avtalen eller disse generelle vilkårene forbli i kraft mellom partene.
3. KONKLUSJON AV AVTALEN
3.1. Uttrykk for EasySIGN i EasySIGN Nettbutikk i forhold til Produktene kvalifiserer som en invitasjon til Kunden om å gi et tilbud. Avtalen er inngått ved bekreftelse av EasySIGN av kundens ordre. Bekreftelsen utføres ved å sende en e-post til kunde. Kunden kan oppheve avtalen så lenge aksepten ikke er bekreftet.
3.2. De generelle vilkårene vil bli gjort tilgjengelig for kunden av EasySIGN gjennom en Hyperlink i EasySIGN nettbutikk før avtalen inngås. Det er Kundens eget ansvar å lagre eller skrive ut en kopi av de generelle vilkårene og betingelsene gjennom fasilitetene som er tilgjengelige i EasySIGN Nettbutikk.
3.3. Til tross for eventuelle juridiske forpliktelser for EasySIGN til å lagre avtalen og / eller de generelle vilkårene, er EasySIGN ikke ansvarlig for å gjøre tilgjengelig arkivert avtale og / eller generelle vilkår og betingelser for kunden.
4. KOMMUNIKASJON
4.1. All kommunikasjon mellom EasySIGN og kunde skal skje via e-post, med mindre de generelle vilkårene og / eller avtalen angir (er) noe annet.
4.2. Elektronisk kommunikasjon skal anses som mottatt den dagen den er sendt, med mindre det motsatte kan bevises av mottakeren. Hvis kommunikasjonen ikke er mottatt på grunn av leverings- og / eller tilgjengelighetsproblemer relatert til kundens e-postkasse, vil dette være på kundens risiko, selv om kundens e-postkasse er lokalisert hos en tredjepart.
4.3. GJENNOMGANGSPOLITIK: EasySIGN-kunder med abonnement, pålogging og passord kan bli bedt om å gi en anmeldelse for publisering på EasySIGN-nettstedet. Så alle anmeldelser er definitivt EasySIGN-kunder. Anmeldelser er signert med navn og firma. Anmeldelsen kan handle om enhver erfaring med bruk av et EasySIGN-abonnementsprodukt eller direkte tjeneste fra EasySIGN. Gjennomgangen gjelder en erfaring de siste to årene. Beregningen av den samlede poengsummen er gjennomsnittet av alle anmeldelser. Alle anmeldelser må gjøres på engelsk og vil bli automatisk oversatt.
5. SIKKERHET OG AVSLUTNING
5.1. Hvis kunden har kjøpt et produkt på abonnementsbasis, skal avtalens løpetid være i den varigheten som er spesifisert i bestillingsskjemaet ("Innledende periode"). Etter utløpet av en slik periode, skal avtalen automatisk fornyes for påfølgende vilkår som tilsvarer den opprinnelige termin (hver en "påfølgende periode"), med mindre abonnementet blir kansellert av kunden på deres EasySIGN nettbutikkonto før slutten av den opprinnelige eller Påfølgende termin. EasySIGN vil gi kunden en rettidig varsling om automatisk fornyelse av avtalen. Denne varslingen skal inneholde gjeldende pris for det fornyede abonnementet.
5.2. Hvis kunden ikke, ikke i tide eller ikke på riktig måte overholder noen forpliktelse som følge av noen avtale inngått med EasySIGN, har EasySIGN rett til å si opp avtalen ved skriftlig varsel via e-post helt eller delvis uten juridisk inngripen og uten standardvarsel.
5.3. Ved oppsigelse av avtalen av EasySIGN, forfaller alle eksisterende krav umiddelbart. Kunden er ansvarlig for alle skader som EasySIGN påfører seg som følge av slik avslutning, inkludert tap av interesser, fortjeneste eller virksomhet.
6. PRIS OG BETALING
6.1. Prisen på produktene er spesifisert i EasySIGN nettbutikk. Betalingen vil skje på den måten som er spesifisert i EasySIGN Nettbutikk.
6.2. Hvis kunden har kjøpt et produkt på grunnlag av et abonnement, skal prisen for et slikt abonnement oppdateres automatisk til de faktiske prisene som er oppgitt i EasySIGN Nettbutikk i fornyelsestidspunktet.
6.3. Alle priser er i Euro, som spesifisert i EasySIGN Nettbutikk, eksklusiv merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Alle priser i EasySIGN Nettbutikk og i annonse kan endres av EasySIGN når som helst uten forhåndsvarsel. Alle priser er gjenstand for feiltrykk, feil og tekniske endringer, EasySIGN har rett til å kansellere enhver bestilling i disse tilfellene.
7. LEVERING
7.1. EasySIGN vil levere produktene på den måten som er spesifisert i EasySIGN nettbutikk.
7.2. Leveringstidene og / eller leveringsdatoene er aldri en fast dato, med mindre annet er skriftlig avtalt.
8. RETURRETT
Kunden har kun lov til å returnere et produkt under slike produktspesifikke vilkår. Hvis slike spesifikke betingelser ikke åpner for returrett, har ikke Kunden rett til å returnere et slikt produkt.
9. PRODUKTSPESIFIKKE VILKÅR
Kunden godtar at følgende produktspesifikke vilkår gjelder for kjøp av følgende produkter via EasySIGN-nettbutikken: – Programvare: lenke til lisensavtalen for sluttbrukere
10. PERSONVERN
10.1. Når du bestiller produkter i EasySIGN nettbutikk, må kunden sette opp en EasySIGN-konto. Kunden anses å ha lest personvernerklæringen til EasySIGN (som er tilgjengelig) her.) og er enig i måten EasySIGN prosender kundens personopplysninger.
10.2. Kunden er klar over det EasySIGN prosender kundedata, inkludert informasjon om kundeaktivitet i EasySIGN Nettbutikk, som besøkte sider, tid brukt på ulike deler av EasySIGN Nettbutikk, Internett-adressen til nettstedet Kunden besøker og Programvaren bestilt av Kunden. EasySIGN lagrer denne informasjonen i en database som brukes for implementering av Avtalen. Denne implementeringen inkluderer tiltak for å forbedre kundeopplevelsen og gi informasjon eller tilbud til kunden.
10.3. Kunden kan se og - om nødvendig - endre sine personlige data samlet inn av EasySIGN. Kunden har rett til å be om opphør eller utelukkelse av relevant informasjon. EasySIGN vil ta stilling til dette innen 4 (fire) uker etter å ha avveid de involverte interessene (av EasySIGN på den ene siden og kundens personverninteresser på den andre siden). I tilfelle avgjørelse om utelukkelse eller fjerning, vil EasySIGN informere Kunden i hvilken grad Kundens bruk av Programvaren vil bli redusert eller forhindret.
11. ENDRINGER OG TILLEGG
Endringer og tillegg til enhver bestemmelse i avtalen og / eller de generelle vilkårene og betingelsene er bare gyldige hvis det er avtalt skriftlig og / eller elektronisk og dermed bare kan bevises.
12. DIVERSE, GJELDENDE LOV OG KOMPETENTE DOMSTOL
12.1. Avtalen skal reguleres av lovene i Nederland. Anvendelsen av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer av 11. april 1980, skal utelukkes.
12.2. EasySIGN har etter eget skjønn rett til å legge ut sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen til en tredjepart.
12.3. EasySIGN kan overføre sine rettigheter og plikter i henhold til avtalen til enhver tredjepart. Kundens rettigheter og plikter under og under de produktspesifikke vilkårene som er spesifisert i kapittel 9, kan ikke overføres.
12.4. Hvis noen bestemmelse, med rimelig vurdering av EasySIGN, av de generelle vilkårene eller avtalen er ugyldig eller på annen måte ikke kan håndheves, har EasySIGN rett til å si opp det gjenværende innholdet i avtalen, bortsett fra i den grad dette vil bli vurdert urimelig og urettferdig under de gitte omstendigheter.
12.5. Alle tvister som følger av avtalen skal utelukkende bringes inn for den kompetente domstolen i 's-Hertogenbosch, Nederland.

Spørsmål?

Du kan alltid kontakte oss hvis du har spørsmål angående dine rettigheter. Komme i kontakt med vårt supportteam.

Are you ready to make things EASY?