DATABEHANDLING AVTALE EasySIGN

Denne databehandlingsavtalen utgjør en integrert del av avtalen. Bruker er i Avtalen ansvarlig ("Behandlingsansvarlig") for personopplysningene. EasySIGN BV er i avtalebehandleren (“behandleren”) av personopplysningene. Etter dette vil begge parter bli oppgitt som behandlingsansvarlig eller prosessor.

ETTERSOM

Partene har avtalt at behandlingsansvarlig bruker prosessoren som programvareleverandør for EasySIGN grafisk produksjonsprogramvare. Databehandleren behandler personopplysninger om behandlingsansvarlig i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

For å gjøre det mulig for partene å utføre forholdet sitt på en måte som er i samsvar med loven, har partene inngått denne databehandlingsavtalen (“DPA”) som følger:
 
1. Definisjoner
For formålet med denne DPA:  
"Gjeldende lov om databeskyttelse" : lovgivningen som beskytter enkeltpersoners grunnleggende rettigheter og friheter og spesielt deres rett til privatliv med hensyn til behandling av personopplysninger, hvilken lovgivning gjelder for behandlingsansvarlig og databehandler; begrepet gjeldende databeskyttelseslov inkluderer også GDPR;    
"Kontroller" : Ovennevnte kunde av EasySIGN som, som en fysisk eller juridisk person, alene eller sammen med andre, bestemmer formålene og midlene for behandlingen av personopplysninger;    
"BNP er" : Forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og rådet om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike data, som trådte i kraft 25. mai 2018;    
"Internasjonal organisasjon" : en organisasjon og dens underordnede organer styrt av folkeretten, eller ethvert annet organ som er opprettet av, eller på grunnlag av, en avtale mellom to eller flere land;    
"Medlemsland" : et land som tilhører Den europeiske union;    
"Personlig informasjon" : all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (datasubjektet);    
"Datasubjekt" : en identifiserbar person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved hjelp av en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller til ett eller flere elementer som er karakteristiske for det fysiske, fysiologiske, genetiske, mental, økonomisk, kulturell eller sosial identitet til den fysiske personen;
“Brudd på personopplysninger” : et sikkerhetsbrudd som fører til utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert avsløring av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet;    
"Prosess/behandling" : enhver operasjon eller sett med operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett med personopplysninger, enten på automatiserte måter, slik som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, avsløring ved overføring, spredning eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse;
"Prosessor" : EasySIGN BV, som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig;
«Avtale mellom kunden og EasySIGN ved inngåelse Abonnement" : hovedavtalen inngått mellom behandlingsansvarlig og databehandler som angir betingelsene for levering av tjenestene;    
“Tjenester” : Tjenestene levert av Behandleren til behandlingsansvarlig og beskrevet under 'Gjenstand for behandling' i vedlegg 1 til denne databeskyttelsesmyndigheten;    
"Spesielle kategorier av personopplysninger" : personopplysninger som avslører rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger eller fagforeningsmedlemskap; Behandling av genetiske data og biometriske data med det formål å unikt identifisere en fysisk person, data om helse eller data om en fysisk persons sexliv eller seksuelle legning;    
"Underbehandler" : en databehandler engasjert av databehandleren som erklærer seg villig til å motta personopplysninger fra databehandleren utelukkende beregnet på behandlingsaktiviteter som må utføres for behandlingsansvarlig i samsvar med dennes instruksjoner, vilkårene i denne databeskyttelsesmyndigheten og betingelsene i en skriftlig sub -behandlingsavtale;    
"Tilsynsmyndighet" : en uavhengig offentlig myndighet opprettet av en medlemsstat i henhold til artikkel 51 i GDPR;    
"Teknisk og organisatorisk   Sikkerhetstiltak" : tiltakene som tar sikte på å beskytte personopplysninger mot utilsiktet ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang, spesielt der behandlingen involverer overføring av data over et nettverk, og mot alle andre ulovlige former for behandling;    
"Tredjeland" : et land som EU-kommisjonen ikke har bestemt at det landet, eller et område eller en eller flere spesifiserte sektorer i det landet for, garanterer et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse.
2. Detaljer om behandlingen
Detaljene om behandlingsaktivitetene som databehandleren utfører for behandlingsansvarlig som en databehandler som har mottatt instruksjoner om dette (som emnet, arten og formålet med behandlingen, typen personopplysninger og kategoriene av registrerte) er angitt i vedlegg 1 til denne datatilsynsmyndigheten.

3. Rettigheter og plikter til behandlingsansvarlig
Den behandlingsansvarlige har instruert databehandleren, og skal fortsette å instruere databehandleren under varigheten av databehandlingen som instruksen er gitt for, om å behandle personopplysningene utelukkende for behandlingsansvarlig og i samsvar med gjeldende databeskyttelseslov, avtalen mellom kunden og EasySIGN ved tegning av et abonnement, denne DPA og kontrollørens instruksjoner. Behandlingsansvarlig har rett og plikt til å gi Databehandler instruksjoner for behandling av personopplysningene, både generelt og i enkelttilfeller. Instruksjoner kan også gjelde retting, sletting og blokkering av personopplysninger. Instruksjoner gis vanligvis skriftlig, med mindre haster eller andre spesifikke omstendigheter krever en annen form (f.eks. muntlig eller elektronisk). Den behandlingsansvarlige skal umiddelbart bekrefte uskrevne instrukser skriftlig. I den grad utførelse av en instruksjon fører til kostnader for Behandler, skal Behandler først varsle Behandlingsansvarlig om disse kostnadene. Behandler skal utføre en instruks først når den behandlingsansvarlige har bekreftet at den er ansvarlig for kostnadene ved å utføre instruksen.

4. Behandlerens forpliktelser
Prosessoren vil:
 1. behandle personopplysningene utelukkende i samsvar med instruksjonene fra behandlingsansvarlig og på vegne av behandlingsansvarlig; slike instruksjoner er gitt i avtalen mellom kunden og EasySIGN ved inngåelse av et abonnement, denne DPA og ellers i dokumentert form som nevnt i artikkel 3 ovenfor. Denne forpliktelsen til å følge instruksjonene til behandlingsansvarlig gjelder også for overføring av personopplysninger til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon;
 2. informere behandlingsansvarlig umiddelbart hvis behandlingsansvarlig av en eller annen grunn ikke er i stand til å etterkomme en instruks fra behandlingsansvarlig;
 3. sikre at personer som er autorisert av Behandleren til å behandle personopplysningene på vegne av behandlingsansvarlig forplikter seg til å ivareta konfidensialitet eller at disse personene er underlagt en passende taushetsplikt og at personene som har tilgang til personopplysningene vil behandle disse personopplysningene Data i samsvar med instruksjonene til behandlingsansvarlig;
 4. implementere de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som oppfyller kravene i den gjeldende databeskyttelsesloven som nærmere spesifisert i vedlegg 2, før behandling av personopplysningene og sikre at det gir den behandlingsansvarlige tilstrekkelige garantier med hensyn til de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene;
 5. bistå behandlingsansvarlig ved hjelp av passende tekniske og organisatoriske tiltak, i den grad det er mulig, for oppfyllelse av behandlingsansvarligs plikt til å svare på forespørsler om utøvelse av rettighetene til de registrerte med hensyn til informasjon, tilgang, retting og sletting, begrensning av behandling , varsling, dataportabilitet, komme med innvendinger og automatisert beslutningstaking; I den grad de mulige tekniske og organisatoriske tiltakene krever endringer eller endringer i de tekniske og organisatoriske tiltakene som nevnt i vedlegg 2, vil databehandleren informere behandlingsansvarlig om kostnadene ved å implementere disse ekstra eller endrede tekniske og organisatoriske tiltakene. Så snart den behandlingsansvarlige har bekreftet at disse kostnadene er for hans regning, vil databehandleren implementere de ytterligere eller endrede tekniske og organisatoriske tiltakene for å hjelpe behandlingsansvarlig med å sikre overholdelse av de registrertes forespørsler;
 6. gjøre tilgjengelig for behandlingsansvarlig all informasjon som er nødvendig for å demonstrere overholdelse av forpliktelsene fastsatt i denne personvernerklæringen og artikkel 28 GDPR, og tillate og bidra til revisjoner, inkludert inspeksjoner utført av behandlingsansvarlig eller en annen revisor som er pålagt av behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig er klar over at revisjoner personlig og på stedet kan forstyrre Behandlerens forretningsdrift betydelig, koste mye penger og være tidkrevende. Følgelig kan behandlingsansvarlig utføre en revisjon personlig og på stedet bare hvis den refunderer kostnadene som påløper av databehandleren på grunn av avbrudd i forretningsdriften;
 7. gi kontrolløren beskjed uten unødvendig forsinkelse:
  i.
  av enhver juridisk bindende forespørsel om utlevering av personopplysningene fra en rettshåndhevende myndighet, med mindre denne varslingen på annen måte er forbudt, for eksempel et forbud i straffeloven for å bevare konfidensialiteten til en etterforskning av rettshåndhevelse;
  ii.
  av klager og forespørsler mottatt direkte fra registrerte (for eksempel klager og forespørsler knyttet til tilgang, retting, sletting, begrensning av behandling, varsling, dataportabilitet, innvendinger mot databehandling og automatisert beslutningstaking) uten å behandle den forespørselen ytterligere med mindre den er autorisert til å gjøre det på annen måte;
  iii.
  dersom Databehandleren er forpliktet på grunnlag av EU-lovgivningen eller lovgivningen i en medlemsstat som gjelder for den, til å behandle personopplysningene utenfor omfanget av behandlingsansvarligs instruksjoner, før denne behandlingen utføres utover dette omfanget, med mindre EU-lovgivningen eller -lovgivningen medlemsstaten forbyr denne informasjonen av tvingende grunner av allmenn interesse; kunngjøringen må spesifisere det lovfestede kravet i henhold til den EU-lovgivningen eller lovgivningen i medlemsstaten;
  iv.
  dersom en instruks etter Behandlers mening er i strid med gjeldende databeskyttelseslov; hvis den gir dette varselet, er ikke prosessoren forpliktet til å følge instruksjonene, med mindre og inntil behandlingsansvarlig har bekreftet eller endret den; og
  v.
  så snart prosessoren blir oppmerksom på et brudd på personopplysninger, innen ikke mer enn 24 timer. Dersom et slikt personopplysningsbrudd inntreffer, skal databehandleren bistå behandlingsansvarlig, på behandlingsansvarligs skriftlige anmodning, med sin forpliktelse i henhold til gjeldende databeskyttelseslov til å rapportere bruddet til de registrerte eller tilsynsmyndigheten, og å dokumentere personopplysningsbruddet. . Kontaktdetaljer knyttet til rapporten registreres i kundeservicesystemet. Kontaktpersonene er oppført i vedlegg til denne avtalen;
 8. bistå behandlingsansvarlig i en konsekvensvurdering for databeskyttelse som kreves i henhold til artikkel 35 GDPR knyttet til tjenestene som leveres av behandlingsansvarlig til behandlingsansvarlig og personopplysningene som behandler behandler for behandlingsansvarlig;
 9. behandle alle spørsmål fra den behandlingsansvarlige knyttet til dens behandling av personopplysningene (for eksempel for å gjøre det mulig for behandlingsansvarlig å svare umiddelbart på klager eller forespørsler fra registrerte) og for å overholde rådene fra tilsynsmyndigheten om behandlingen av det overførte data;
 10. i den grad det er forpliktet og bedt om å rette, slette og/eller blokkere personopplysninger som behandles under denne DPA, gjør dette umiddelbart. Hvis og i den grad personopplysninger ikke kan slettes på grunn av lovbestemte krav til oppbevaring av data, skal prosessoren, i stedet for å slette de relevante personopplysningene, begrense videre behandling og/eller bruk av personopplysningene, eller fjerne den tilsvarende identiteten fra personopplysningene ('blokkering'). Dersom en slik sperreplikt gjelder for Databehandleren, skal Databehandleren slette de relevante personopplysningene senest den siste dagen i kalenderåret hvor oppbevaringsperioden slutter.
 
5. Underbehandling
 
 1. Behandlingsansvarlig gir tillatelse til bruk av underbehandler(e) engasjert av Behandler for levering av tjenestene. Den behandlingsansvarlige gir sin godkjenning for underbehandleren(e) med hensyn til:
  WebWhales Woocommerce nettbutikk
  Hubspot CRM
  Copernica CRM
  Lagleder CRM
  U-digital Leverandør av markedsføringstjenester
  Hotjar Online atferdsregistreringsverktøy
  Mollie Betalingstjenesteyter
  Nøyaktig på nett Skybasert bokføring
  Libra Service Automatisering Leverandør av datatjenester
  Microsoft Office 365 Skybasert e-post og regneark
  Wibu Skybasert lisensbehandler
  Google Google Analytics
  Behandlingsavtalene de har stilt til rådighet er inngått med disse partene.
 2. I tilfelle prosessoren har til hensikt å engasjere nye eller flere underprosessorer, vil prosessoren sørge for at EasySIGN 'Personvernpolicy' (https://www.easysign.com/about-us/privacy-policy/) er oppdatert. Kontrolløren sørger for periodisk konsultasjon av EasySIGN 'Personvernpolicy'. Dersom den behandlingsansvarlige har rimelig grunn til å motsette seg bruken av nye eller flere underbehandlere, må den behandlingsansvarlige umiddelbart varsle Behandleren skriftlig innen 14 dager etter mottak av varselunderbehandleren. I tilfelle behandlingsansvarlig protesterer mot en ny eller annen underbehandler, og at oppbevaring ikke er urimelig, vil behandler bruke rimelige anstrengelser for å gjøre endringer i tjenestene tilgjengelige for behandlingsansvarlig eller anbefale en kommersielt rimelig endring i konfigurasjonen av behandlingsansvarlig eller bruk av den behandlingsansvarlige av tjenestene for å forhindre behandling av personopplysninger av den nye eller andre underbehandleren som det er gjort innvendinger mot, uten å pålegge behandlingsansvarlig en urimelig byrde. Hvis prosessoren ikke er i stand til å gjøre denne endringen tilgjengelig innen en rimelig tidsperiode, som ikke vil overstige seksti (60) dager, kan behandlingsansvarlig si opp den relevante delen av den berørte delen av "Vilkårene" (https://www.easysign.com/about-us/general-terms-and-conditions/), men kun med hensyn til de Tjenestene som ikke kan leveres av Behandleren uten bruk av den nye eller andre underbehandleren som det er gjort innvendinger mot ved hjelp av skriftlig melding til Behandleren.
 3. Behandleren skal kontraktsmessig pålegge alle underbehandlere den samme databeskyttelsesforpliktelsen som inkludert i denne DPA. Avtalen mellom prosessoren og underbehandleren må nemlig gi tilstrekkelige garantier for gjennomføringen av de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som spesifisert i vedlegg 2, i den grad de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene er viktige for tjenestene levert av underbehandleren. .
 4. Prosessor velger underprosessoren med største forsiktighet.
 5. Hvis en slik underbehandler er lokalisert i et tredjeland, skal behandlingsansvarlig, på behandlingsansvarligs skriftlige anmodning, inngå en EU-modellkontrakt (kontrollør > behandler) på vegne av behandlingsansvarlig (i behandlingsansvarligs navn), i henhold til kommisjonens beslutning 2010/87/EU. I dette tilfellet instruerer og autoriserer behandlingsansvarlig prosessoren til å gi underbehandler instruksjoner i behandlingsansvarligs navn og å håndheve alle behandlingsansvarliges rettigheter i forhold til underbehandlerne i henhold til EU-modellkontrakten.
 6. Databehandleren forblir ansvarlig overfor behandlingsansvarlig for oppfyllelsen av underbehandlerens forpliktelser, dersom denne underbehandleren ikke oppfyller sine forpliktelser. Behandleren er imidlertid ikke ansvarlig for eventuelle skader/tap og krav som oppstår fra behandlingsansvarligs instruksjoner til underbehandlerne.
 
6. Ansvarsbegrensning
Alt ansvar som oppstår av eller i forbindelse med denne DPA følger, og styres utelukkende av, ansvarsbestemmelsene angitt i, eller på annen måte gjeldende for, "Vilkår og betingelser". Derfor, og med det formål å beregne ansvarsgrenser og/eller avgjøre anvendelsen av andre ansvarsbegrensninger, skal ethvert ansvar som oppstår under denne DPA anses å oppstå under de relevante "Vilkår og betingelser".

7. Varighet og avslutning
 1. Varigheten av denne DPA er lik varigheten til de relevante "Vilkår og betingelser". Med mindre annet er angitt i denne avtalen, er rettigheter og forpliktelser i oppsigelsesområdet de samme som er angitt i de relevante "Vilkår og betingelser".
 2. Databehandleren vil, på første forespørsel fra behandlingsansvarlig, slette eller returnere til behandlingsansvarlig alle personopplysninger etter slutten av leveringen av tjenestene, og slette alle eksisterende kopier med mindre databehandleren er forpliktet til å beholde slike personopplysninger under EU eller medlem Delstatslov.
 
8. Diverse
 1. I tilfelle en konflikt mellom bestemmelsene i denne DPA og eventuelle andre avtaler mellom partene, skal bestemmelsene i denne DPA ha forrang med hensyn til partenes databeskyttelsesforpliktelser. Ved tvil om hvorvidt klausuler i de andre avtalene er knyttet til partenes databeskyttelsesforpliktelser, skal denne databeskyttelsesmyndigheten ha forrang.
 2. Ugyldighet eller ugjennomførbarhet av noen bestemmelse i denne DPA skal ikke påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten til de gjenværende bestemmelsene i denne DPA. Den ugyldige eller ikke-gjennomførbare bestemmelsen er (i) endret på en slik måte at den garanterer dens gyldighet eller håndhevbarhet, samtidig som partenes intensjoner bevares så mye som mulig eller – hvis dette ikke er mulig – (ii) som om ugyldig eller ugjennomførbar del hadde aldri vært inkludert deri. Ovennevnte gjelder også dersom denne DPA inneholder en utelatelse
 3. Denne DPA er underlagt samme lov som avtalen mellom Kunden og EasySIGN ved inngåelse av et abonnement, bortsett fra i den grad obligatorisk gjeldende databeskyttelseslov gjelder.
 4. Denne behandlingsavtalen er underlagt nederlandsk lov. Eventuelle tvister angående gjennomføringen av dette vil bli sendt til den kompetente domstolen i Eindhoven
   
På vegne av prosessoren:
Fullt navn: Paul Schoofs
Stilling: Administrerende direktør
Adresse: Melkweg 5, 5527 CZ Hapert
Dato: 21 mars 2022
Signatur:
 

Vedlegg 1 – Kategorier av registrerte
Personopplysningene som overføres gjelder følgende kategorier av registrerte:
 • Selskaper
 • Kunder til kunden
 • Ansatte
 • Leverandører
 
Gjenstand for behandlingen
Bruk av programvare for design og produksjon av skilt og annen grafisk produksjon.

Art og formål med behandlingen
Databehandleren samler inn, lagrer, behandler og bruker personopplysningene til de registrerte på vegne av behandlingsansvarlig for å gjennomføre avtalen, inkludert:
 • Ledelse av oppgaver, møter og samtaler;
 • Legge til personopplysninger til CRM-verktøyene med det formål å følge opp e-poster, administrere kontakter og selskaper;
 • Oppfølging av en salgsprosess;
 • Fakturering;
 • Tidsregistrering;
 • Oppretting og administrasjon av støttebilletter (inkl. statistikk over disse)
 • Målskaping og styring
 • Voice-over-ip
 
Type personopplysninger
Personopplysningene som samles inn, behandles og brukes av databehandleren på vegne av behandlingsansvarlig gjelder følgende kategorier av personopplysninger: bruksdata og kontaktdetaljer, mer spesifikt: Abonnementsdata:
 • ønsket abonnement;
 • brukernavn;
 • passord;
  Dine detaljer:
 • fornavn og etternavn;
 • telefonnummer;
 • epostadresse;
 • foretrukket;
  Din bedriftsinformasjon:
 • selskapsnavn;
 • faktura-adresse;
 • postnummer og by;
 • land;
 • epostadresse;
 • MVA-nummer;
  Betalingsinformasjon:
 • IBAN og ascription.
Kontaktperson ved sikkerhetsbrudd
Dette vil være den som er oppnevnt som kontaktperson for avtalen. Dette finner du ved å logge inn på www.EasySIGN.com under 'Mine detaljer'.

Kontakt med prosessor
Compliance & personvernansvarlig: EasySIGN BV, Paul Schoofs support@easysign.com

Vedlegg 2 – Sikkerhetstiltak
Beskrivelse av de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene iverksatt av databehandleren i samsvar med gjeldende databeskyttelseslov: Dette vedlegget beskriver de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene og prosedyrene som databehandleren minst må opprettholde for å beskytte sikkerheten til personopplysninger opprettet, samlet inn, mottatt , eller på annen måte oppnådd.

general
Tekniske og organisatoriske tiltak kan betraktes som det nyeste på tidspunktet for inngåelse av Serviceavtalen. Behandleren vil vurdere tekniske og organisatoriske tiltak over tid, under hensyntagen til kostnader for gjennomføring, art, omfang, kontekst og mål for behandlingen, og risikoen for forskjeller i grad av sannsynlighet og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter.

Detaljerte tekniske tiltak
  Logisk tilgangskontroll til EasySIGNs systemer, ved hjelp av passord:
 • Alle EasySIGN-ansatte er informert om og på vakt mot "Social Engineering";
  EasySIGN overvåker systemene sine 24/7:
 • Tilgjengelighet måles hvert femte minutt.
 • Overvåking av EasySIGNs (virtuelle) servere utføres av et kvalifisert team av Driftsingeniører og Utviklere, hvorved det kan måles per maskin og per tjeneste om de er tilgjengelige og om de leverer den ytelsen som er nødvendig for å oppfylle avtalte Servicenivåer. Varsling skjer via Whatsapp og via e-post.
Avhengig av kundenes konfigurasjon, fungerer EasySIGN vanligvis delvis i skyen. Dette betyr at påloggingslisensene krever tilgjengeligheten av datasentrene til Wibu Systems (underleverandør Claranet GmbH) og Webwhales Woocommerce. Drift og tilgjengelighet av kundelisenstilgangssystemene er ikke avhengig av lokale servere på vårt kontor i Hapert. EasySIGN bruker SSL-sikkerhetsprotokoller. En tilstrekkelig og oppdatert mekanisme er på plass for å oppdage og håndtere skadelig programvare, inkludert datavirus. Kun autorisert personell har tilgang til personopplysningene. Ansatte har streng taushetsplikt, som inngår i arbeidsavtalen. Bygget har alarmanlegg og overvåkes 24/7 utenom kontortid. I kontortiden er døren stengt og tilgang er kun mulig etter avtale og under veiledning av en EasySIGN-ansatt.

Loggfiler
  Alle brukerhandlinger logges og lagres på ubestemt tid. Loggene består av følgende komponenter:
 • Innkommende post: all post sendt til EasySIGN
 • EasySIGN nettsted og programvare: alle handlinger som brukeren utfører med EasySIGN og alle feil som følger av det;
  Følgende personopplysninger finnes i loggene:
 • Brukernavn
 • datamaskinnavn
 • Bruker-ID
 • IP-adresse
 • E-postadresse / full e-post
Med disse dataene er det mulig å finne ut hvem denne brukeren er og hva denne personen har gjort. EasySIGN lagrer "Dokumentarbeidsflytstatus" i loggfiler for en ubestemt periode og lagrer den derfor også på ubestemt tid. I denne loggen kan du alltid sjekke hvilke handlinger som er utført på dokumenter, handlinger som å gi lisens, endre navn, åpne, slette, splitte, gruppere, eksportere, plotte, feilmeldinger etc. Disse loggdataene lagres på produksjonsserverne i loggdatabaser. Dette er en annen database enn WooCommerce nettbutikkdatabase.  

Spørsmål?

Du kan alltid kontakte oss hvis du har spørsmål angående personvernet ditt eller dataene vi har samlet inn om deg. Komme i kontakt med vårt supportteam.

Are you ready to make things EASY?